YOSHIIKU (1833-1904)

Kan Shojo


Signed: Yoshiiku ga
Play: Sugawara
Series: Contemporary Interpretations of the Tales of Genji
Pub